ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ตั้งอยู่เลขที่  59  หมู่ 3  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1 และเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ
             โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองตาคง 2 บ้านบึงชนัง” เมื่อ พ.ศ. 2485  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลหนองตาคง 2 บ้านปั้นหม้อ” และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ  ในปัจจุบัน
             โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2481  มีนายเล็ก พันชนัง  ผู้ใหญ่บ้านบึงชนังกลาง  พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านบึงชนังล่าง และผู้ใหญ่บ้านบึงชนังบน ร่วมกับราษฎร 3 หมู่บ้าน  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางอำเภอจัดตั้งขึ้น  โดยอาศัยศาลากลางหมู่บ้านใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เรียนกับพื้น หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝากั้นด้วยฟากสับล้อมรอบ  มีหน้าต่างทุกด้าน  และประตู 2 ด้าน  ส่วนม้านั่ง  โต๊ะครู  กระดานดำ  และอุปกรณ์อื่นๆ ราษฏรช่วยกันทำขึ้น  เว้นแต่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  ได้รับจากทางราชการทางการ  โดยมีนายสูตร จุติ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
             พ.ศ.2486  ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในหมู่บ้าน  หลังคามุงด้วยหญ้าคาฝากั้นด้วยฟากสับล้อมรอบ (ไม่มีฝากั้นห้อง)  และเรียนกับพื้นดิน  โดยมีโต๊ะและม้านั่งชั่วคราว  และได้ย้ายมาเรียนในอาคารหลังใหม่นี้ เพราะอาคารหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม  โดยราษฎรได้ช่วยกันทำขึ้น  สร้างที่เขตปลายสุดหมู่บ้าน  ระหว่างบึงชนังบนกับบึงชนังกลาง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวไม่มีพื้น  หลังคามุงด้วยหญ้าคา
               พ.ศ.2486  ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  ได้สร้างอาคารเรียนอีก 3 หลัง  บริเวณเขตติดวัด  ซึ่งตรงกันข้ามกับโบสถ์ (เก่า) ในปัจจุบัน  หลังคามุงด้วยสังกะสี  ฟากกั้นด้วยฟากสับ  ไม่มีพื้น  เหตุที่สร้างหลังนี้เพราะอาคารหลังเก่าชำรุด  เพราะตั้งอยู่ไกลหมู่บ้าน  ไม่สะดวกในการดูแลรักษา  ในระหว่างที่กำลังสร้างอาคารเรียนหลังนี้  นักเรียนได้เรียนภายในโบสถ์  เป็นเวลาหลายเดือน  จึงย้ายมาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่  และอาคารเรียนหลังนี้ไม่มีฝากั้นห้อง  แต่มีหน้าต่างรอบและมีประตูเข้าออก 2 ด้าน
               พ.ศ.2501  ทางการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  จำนวน 3 ห้องเรียน  ทางทิศตะวันตกของวัดบึงชนัง  ห่างจากวัดประมาณ 4 เส้น  และอยู่ในระดับเดียวกันกับโบสถ์และวัด  ในที่ดินของโรงเรียนจำนวน 50 ไร่  คือทิศใต้ จดเขตวัด  ทิศตะวันตก จดถนนเขตหมู่บ้าน ราว 9 เส้น  ทิศตะวันออก จดเขตหมู่บ้าน  ทิศเหนือ จดป่าและห้วยโป่งเขตนาพืช ยาว 10 เส้น  และได้สร้างอาคารหลังใหม่นี้เสร็จสิ้นแล้ว  ได้ย้ายจากอาคารเดิมหน้าโบสถ์  มาเรียนอาคารถาวรหลังแรก  โดยมีนายทวีศักดิ์ ผักกาดทอง  เป็นครูใหญ่ คนแรก  
               พ.ศ.2511  ทางการให้งบประมาณต่อเติมอาคารหลังปัจจุบันอีก 1 ห้องเรียน  รวมอาคารหลังนี้เป็น 4 ห้องเรียน
               พ.ศ.2516  ทางการได้ยกระดับการศึกษาชั้นประถมต้น  เป็นชั้นประถมปลาย  เริ่มมี ป.5 เป็นปีแรก         มีนักเรียนก่อนเข้าเรียน 2 คน  ได้อาศัยโรงอาหารเป็นที่เรียนชั่วคราว
               พ.ศ.2517  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างสร้างอาคารเรียน 1 หลังแบบ ป.1 ข.4  ห้องเรียน  อยู่แถวเดียวกับอาคารเรียน ป.1 ข. (3 ห้องเรียน)
               พ.ศ.2537  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  1  หลัง  
               พ.ศ.2538  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26  1  หลัง  (ปัจจุบันได้ต่อเติมเป็นห้องประชุมและห้องธุรการ)
               พ.ศ.2551  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบกึ่งถาวร  1  หลัง
               พ.ศ.2553  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26  1 หลัง (ห้องสมุด)
               พ.ศ.2558  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  1  หลัง
               พ.ศ.2561  ทางการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  1  หลัง
            โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้
            1. นายสูตร  จุติ                       ผู้รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2481 - 2501
            2. นายทวีศักดิ์  ผักกาดทอง     ครูใหญ่        พ.ศ. 2501 - 2528
            3. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์     ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2528 - 2550
            4. นายสังเวียน  มาลาทอง       ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2550 - 2555
            5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ริมคีรี     ผู้อำนวยการสถานศึกษา   พ.ศ. 2555 - 2557    
            6. นายธำรงค์วิชย์  หล่อนิมิตดี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พ.ศ. 2557 - 2559
            7. นายสฤษฎ์  ฉิมพาลี           ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน