คณะผู้บริหาร

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพvษ์ ยิ่vใจnล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายทฤษศวรรษ วรฉัตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน