วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  (Vision)
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ จัดการศึกษามุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์  เน้นคุณธรรม  เสริมสร้างพลานามัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  ชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (Mission)
   - จัดการเรียนการสอนให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
   - มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
   - ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานวัฒนธรรมไทย  และมีพลานามัยสมบูรณ์
   - มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
   - จัดภูมิทัศน์ให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
   - ร่วมมือกับองค์กรและชุมชน  พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
   - ส่งเสริมนักเรียนให้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
เป้าประสงค์  (Goals)
   - นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ  และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
   - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
   - นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานวัฒนธรรมไทย  และมีพลานามัยสมบูรณ์
   - โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี  และนวัตกรรม  เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   - โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
   - โรงเรียน  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   - นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม