สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน 
ชมพู - ดำ


คำขวัญ
ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

 

ปรัชญา

นตฺถิ ปัญญาสมา อาภา  "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"