ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวราภรณ์ มุลิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายภิรวัฒน์ มณีเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอารยา ศรีสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางคณิตฐา บุญพูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปวีณา เส็งสูนย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวขนิษฐา วิทยรัตน์
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายทฤษศวรรษ วรฉัตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางกนกวรรณ สร้อยสำโรง
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเปรมหทัย ธรรมเกษร
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเกศณี เกตุดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกวรรณ สะแกทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนีรนุช สิทธิสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเต็มศิริ พรมชาติ
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุริยา การ่อน
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปัทมา แปลงโสม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภภัสสร เทียมขุนทด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางขวัญฤดี จรรยากรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภิญญดา เลียบใย
ครู
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวันมงคล ทิวงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาสิริ สำเภาพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายภาสวัฒน์ นรากร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทรรศนีย์ ภาคะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนวัฒน์ ถินแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตนาวดี ธรรมมุทิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศศิธร ยินดีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ