กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

--- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ---
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
--- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ---
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
---พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา---
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ฉบับอัพเดท)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.92 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB
---พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา---
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
--- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ---
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
--- พระราชบัญญัติการศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 ---
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
--- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ---
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
--- กฎหมายอื่นๆ ---
Adobe Acrobat Document ตรวจเงินแผ่นดิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
Adobe Acrobat Document ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
Adobe Acrobat Document คณะกรรมการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB