หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับใช้ในปีงบประมาน 2565

1. การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


**เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่ กรุณาคลิกเข้าดูที่หัวข้อ**