การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนชี้แจงข่าวสาร วางแผน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB