ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

--- ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้ ---

1. ทางเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน 085-2795595

2. ทางตู้รับความคิดเห็นของทางโรงเรียนหน้าห้องธุรการ

3. อีเมล์: banpanmorschool@gmail.com

4. ทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ ITA รับเรื่องร้องเรียน