โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.63 KB
== หน้าที่และภาระงาน ==
Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายงานบริหารงานทั่วไป ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.95 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายงานบริหารงานบุคคล ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.74 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายงานวิชาการ ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.44 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายงานกิจการนักเรียน ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.47 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหารพัสดุฯ ปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.17 KB