คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

--- คู่มือบริหารงานวิชาการ ---
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.88 KB
--- คู่มือบริหารงานบุคคล ---
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.39 KB
--- คู่มืองานด้านบริหารทั่วไป ---
Adobe Acrobat Document คู่มืองานด้านบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.18 KB
--- คู่มือบริหารงบประมาน ---
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาน การเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาน บริหารสินทรัพย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
--- คู่มือบริหารงบประมาน ควบคุมเงิน ---
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาน ควบคุมเงิน ส่วนที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาน ควบคุมเงิน ส่วนที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB